Mapa | Linki | Kontakt Nowy!!! Katalog projektów gotowych
Katalog projektów gotowych
Polecane projekty

Promocje cenowe

Małe domy

Średnie domy

Duże domy

Domy parterowe

Domy z poddaszem

Domy piętrowe

Bez garażu

Z garażem 1-stanowisk.

Z garażem 2-stanowisk.

Na wąską działkę

Nowoczesne

Domy letniskowe

Garaże

Budynki gospodarcze

Wyszukiwanie zaawansowane


Gotowe projekty domów - Zapraszamy


Katalog Budowlany


O serwisie www.projekty.domow.pl
Serwis www.projekty.domow.pl został stworzony w 2000r jako narzędzie mające pomóc Inwestorowi w wyborze gotowego projektu domu. Serwis od samego początku skupia pracownie projektowe i architektoniczne posiadające w swojej ofercie gotowe projekty domów jednorodzinnych. Przejrzysta lista pracowni pozwala dotrzeć Inwestorowi również do mniejszych, autorskich pracowni oferujących projekty powtarzalne. Mamy nadzieję, że serwis przyspieszy i ułatwi wybór projektu domu.

Inwestorom, którzy nie znaleźli dotąd wymarzonego gotowego projektu domu proponujemy rozwiązania "na miarę". Specjalnie dla nich przygotowany został dział prezentujący pracownie zajmujące się tworzeniem projektów indywidualnych. więcej...

Wybrane przez nas zagraniczne katalogi projektów przybliżą inne style architektoniczne, pozwolą zapoznać się z odmiennymi rozwiązaniami przestrzennymi stosowanymi w budownictwie jednorodzinnym, a może podsuną jakąś ciekawą koncepcję. więcej...

Jeśli masz już projekt może zainteresują Cię dział poświęcony pracowniom zajmujące się projektowaniem wnętrz i ogrodów. Prezentujemy firmy z całej Polski, na pewno któraś spełni Twoje marzenia.
Projektanci wnętrz...
Projektanci ogrodów...
Słownik pojęć architektonicznych i budowlanych.
Powrót do listy artykułów... 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z
Patio - w architekturze hiszpańskiej i iberoamerykańskiej, wewnętrzny dziedziniec, najczęściej wyłożony płytkami, w domu mieszkalnym Hiszpanii. Patio często było otoczone krużgankami, ozdobione roślinami i innymi formami małej architektury (posągi, fontanny itp.) Z niego prowadziły wejścia do poszczególnych pomieszczeń

Penthouse - luksusowy apartament sytuowany na ostatnim piętrze budynku mieszkalnego (apartamentowca), popularny m.in. wśród yuppies. Najczęściej największy ze wszystkich apartamentów w danym budynku, posiada duży taras widokowy. Penthouse jest przystosowany do bardzo wystawnego i luksusowego zamieszkiwania przez jedną osobę.

Pergola - budowla ogrodowa w postaci zacienionej alei. Składa się z dwóch rzędów podpór (słupków) i ułożonej na nich lekkiej kratownicy lub układu belek podtrzymujących rośliny, najczęściej pnące. Budowla może mieć lekką, drewnianą konstrukcję albo wykonana z masywnych kolumn (np. żelbetowa pergola we Wrocławiu w parku Szczytnickim). Rozwiązanie ogrodowe znane już w średniowieczu.

Piorunochron - instalacja chroniąca obiekty przed porażeniami wynikłymi z wyładowań atmosferycznych. Najprostszy piorunochron to zaostrzony metalowy pręt, ustawiony pionowo w najwyższym punkcie zabezpieczanego obiektu, połączony z ziemią przewodem o znacznym przekroju poprzecznym (co najmniej 50 mm2).

Piwnica - kondygnacja podziemna lub najniższa nadziemna bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu.

Płatwie - konstrukcyjny elementy więźby dachowej. Poziome podparte belki stanowiące podparcie dla krokwi. Pełnią rolę przeniesienia głównych obciążeń dachu na elementy konstrukcyjne pionowe (słupy, ściany) oraz rolę usztywnienia konstrukcji dachu. W zależności od położenia rozróżniamy płatwie: dolną inaczej murłatę, pośrednią, kalenicową.

Podciąg - element konstrukcyjny, belka znacznych rozmiarów, stanowiąca podporę dla innych belek, ścian oraz słupów, stosowana najczęściej w konstrukcjach stropowych.

Podcień - pomieszczenia w przyziemiu budynków, otwarte na zewnątrz, ograniczone słupkami lub filarami wzdłuż lica muru. Usytuowane wzdłuż jednej elewacji lub obiegające budynek, czasem zajmujące tylko naroże (w chatach). Przykryte sklepieniem, najczęściej krzyżowym. W kamienicach miejskich stosowane dla usprawnienia ruchu (poszerzenie chodnika), lokowano w nich wejścia do kramów kupieckich. Przypomina krużganek, lecz w odróżnieniu od niego jest równy z licem ściany (krużganek jest formą dostawioną do lica).

Poddasze (strych) - przestrzeń nad najwyższym stropem lub sklepieniem, pod pokryciem dachowym, jako najwyższa kondygnacja budynku. Pełni funkcję użytkową, np. przeznaczana jest na mieszkania. Występuje w dachach o tradycyjnej konstrukcji - więźbach dachowych.

Podwalina (przycieś) - najniższa (pierwsza kładziona przy budowie) belka w drewnianych konstrukcjach ścian. Opierana na fundamentach murowanych z kamienia (często z kamienia polnego) lub cegły na całej swojej długości i dodatkowo kotwiona w nim w celu uchronienia przed przesunięciem związanym z parciem i ssaniem wiatru. Izolowana od fundamentów (przede wszystkim ceglanych) warstwami papy w celu zabezpieczenia drewna przed wilgocią z gruntu (cegła jako materiał porowany ma zdolność do kapilarnego pociągania wilgoci). W obecnie wykonywanych budynkach, zwłaszcza w konstrukcji szkieletowej, jest to często belka betonowa lub żelbetowa.
W konstrukcji więźb dachowych podłużny element położony na belkach wiązarowych (stropowych), na którym oparte są słupy ramy stolcowej lub storczykowej. Przy stolcu leżącym jest tożsama z płatwią stopową.

Pomieszczenie - wydzielona ścianami część mieszkania, domu lub budynku. Zespół pomieszczeń składa się na lokal lub mieszkanie.

Portfenetr, Porte-fenetre - (fr. porte - drzwi, fenetre - okno). Występujące w pałacach z okresu XVII - XIX wieku wysokie okno sięgające od podłogi do sufitu, zabezpieczone zewnętrzną balustradą.
Obecnie wykorzystywane jest jako zamiennik balkonu, szczególnie w wysokich budynkach oraz tam, gdzie z założenia elewacja budynku ma być płaska. Można stosować nie wyżej niż 25 m nad terenem (Dz. Ustaw 75, poz. 690, §303 pkt 3). W pomieszczeniach głębokich, a szczególnie w wąskich umożliwia dobre doświetlenie wnętrza na całej długości i na całej wysokości pomieszczenia łącznie z podłogą i sufitem, dając efekt równomiernego rozkładu światła w części przyokiennej i w głębi pomieszczenia poprzez zachowanie zacienionych partii blisko ściany zewnętrznej i bardzo dobrą dalekosiężność. W pomieszczeniach szerokich ale płytkich daje efekt odwrotny dzieląc pomieszczenie na część dobrze oświetloną w całej swojej wysokości i część zacienioną. W obu przypadkach daje pomieszczeniu oświetlenie dające znacznie większą plastyczność niż okno niskie a szerokie.
Okno stosowane głównie w pomieszczeniach mieszkalnych, znacznie rzadziej w biurowych i warsztatowych.
Od zewnętrznej strony budynku okna typu portfenetr sprawiają optyczne wrażenie lekkości. Budynki takie zdają się być węższe a wyższe.

Posadzka - zewnętrzna, ostatnia warstwa podłogi, często o charakterze dekoracyjnym. Można wyróżnić:
- posadzki bezspoinowe - wykonane z gliny, zaprawy cementowej, gipsowej, wapiennej, magnezjowej albo żywic.
- posadzki spoinowe - złożone połączonych ze sobą elementów, np. płytek ceramicznych lub płyt kamiennych, desek, paneli podłogowych itp.
- posadzki mozaikowe - złożone z wielu, często wielobarwnych, drobnych elementów kamiennych lub ceramicznych (np. mozaika).
- posadzki żywiczne - złożone z połączenia żywic epoksydowych,poliuretanowych lub metaakrylowych i kruszyw różnego rodzaju. Są zmywalne, szczelne, o wysokiej odporności na ścieranie. Dzięki zastosowaniu barwionych kruszyw granitu, marmuru można uzyskać pełną gamę kolorów.

Powała - w architekturze warstwa desek, ułożona na belkach stropowych

Pokrycie dachowe - zewnętrzna wodoszczelna warstwa dachu zabezpieczająca budynek a w szczególności konstrukcję nośną i izolację dachu od opadów atmosferycznych, słońca i wiatru. Przykładem pokrycia dachowego może być dachówka, gont, blachodachówka , gont bitumiczny lub papa.

Portyk - otwarty ganek kolumnowy lub filarowy, który poprzedza wejście, tworząc główną część fasady budynku. Miał za zadanie chronić części drewniane budowli oraz ludzi przed wpływami atmosferycznymi (np. deszczem).

Poziom terenu - poziom projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku niebędącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń gospodarczych lub pomieszczeń technicznych.

Pozwolenie na budowę - jest to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego, Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 t.j. z późniejszymi zmianami).
Wbrew literalnemu zapisowi w powyższej definicji ustawowej, otrzymanie pozwolenia na budowę nie wystarcza do ropoczęcia robót budowlanych. Po pierwsze przedmiotowa decyzja administracyjna musi stać się zgodnie z Prawem Budowlanym decyzją ostateczną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Po drugie co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić organy nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia tych robót w określonym terminie, a roboty można rozpocząć jeżeli organ ten nie wniesie sprzeciwu.

Prace przygotowawcze na terenie budowy - to wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Prawo autorskie - w opisie każdego projektu architekt zastrzega sobie, że inwestor i wykonawca nie mogą bez jego zgody wprowadzać zmian zniekształcających zamysł architektoniczny. Projekt architektoniczny jest dziełem twórczym, a zatem przedmiotem prawa autorskiego. Autor zbywa jedynie prawo do jednorazowej realizacji dzieła - nie można więc wykorzystać projektu po raz drugi, w innym miejscu. Nie można również, bez zgody autora, go kopiować ani rozpowszechniać w innym celu niż jego realizacja.

Prawo budowlane - zbiór norm prawnych regulujących działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy i nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określających zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Projekt budowlany - jest to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do jej realizacji. Zgodnie z Prawem Budowlanym (Art. 34 z późn. zm.) "Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Projekt budowlany powinien zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący:
- określenie granic działki lub terenu,
- usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
- sieci uzbrojenia terenu,
- sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
- układ komunikacyjny i układ zieleni ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.
2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia.
3) stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich
oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Projekt gotowy - projekt obiektu budowlanego przeznaczonego do wielokrotnego zastosowania. Projekt taki, jeśli spełnia wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia. Przystosowania projektu musi dokonać osoba posiadająca uprawniania do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu (która zobowiązana jest sporządzić tę część projektu budowlanego), a także uprawnienia budowlane do projektowania w danym zakresie budownictwa. Jeśli jednak adaptacja projektu nie wiąże się ze zmianami w zakresie projektów instalacji, nie wydaje się, aby był konieczny udział projektantów posiadających uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych). Odpowiedzialność za projekt w tym zakresie ponosi wówczas autor projektu.
Autor projektu gotowego zbywa jedynie prawo do jednorazowej realizacji dzieła - nie można więc wykorzystać projektu po raz drugi, w innym miejscu. Nie można również, bez zgody autora, go kopiować ani rozpowszechniać w innym celu niż jego realizacja.

Projekt wykonawczy - stanowi on uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Rozwiązania w nim zawarte nie mogą naruszać istoty rozwiązań zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym. Muszą być zgodne z warunkami pozwolenia na budowę. W przeciwnym wypadku wymagają ponownego wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
Projekt wykonawczy sporządza się przeważnie w przypadku dużych i nietypowych inwestycji. Nie ma potrzeby jego opracowania dla typowej budowy domu jednorodzinnego. Nie jest wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę, więc śmiało można pominąć jego opracowanie.
Zakres i forma tzw. projektów wykonawczych niezbędnych do prawidłowego wykonania obiektu budowlanego i związanych z nim urządzeń nie są prawnie określone. Zakres i forma takich projektów powinny wypływać z wiedzy technicznej posiadanej przez uczestników procesu budowlanego. Przestrzeganie zasad wiedzy technicznej jest prawnym obowiązkiem tych osób.W zależności od charakteru obiektu budowlanego dokumentacja wykonawcza może zawierać projekt techniczno-roboczy, rysunki warsztatowe, instrukcje montażu konstrukcji wykonywanej z gotowych elementów, wykonawczy projekt technologiczny, projekt rozruchu technologicznego i inne dokumenty Żadne przepisy o charakterze norm prawa budowlanego nie określają zakresu rzeczowego i formy tej dokumentacji w sposób wiążący uczestników procesu budowlanego.Potrzeba i zakres wykonania określonych rodzajów dokumentacji wykonawczej powinna zostać każdorazowo skonkretyzowana w umowie o prace projektowe. Zakres rzeczowy tej dokumentacji powinien być dostosowany do faktycznych potrzeb i opierać się na wiedzy technicznej uczestników procesu inwestycyjnego.

Przebudowa - wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Przedpokój - pomieszczenie z podstawową funkcją komunikacyjną (łączy pomieszczenia o odrębnych funkcjach) podobnie jak korytarz. Od korytarza różni się proporcjami: przedpokój powinien posiadać kształt kwadratu lub prostokąta, rzadziej nieregularny np. w kształcie litery "L".
Jak sama nazwa wskazuje przedpokój usytuowany jest przed pokojami. Najczęściej stanowi łącznik pomiędzy pokojami a wyjściem z mieszkania, lokalu itd.
Przedpokój o dodatkowej funkcji reprezentacyjnej nazywany jest holem.
Przedpokój najprawdopodobniej powstał wskutek ewolucji sieni w budownictwie wiejskim. Funkcję sieni przejęły dwa pomieszczenia: przedsionek, oraz przedpokój.

Przedsionek - pomieszczenie pomiędzy wejściem a wnętrzem (wiatrołap). Jego zadaniem jest przede wszystkim wyrównanie różnicy temperatur panujących, zwłaszcza zimą, na zewnątrz budynku i we wnętrzu, w celu ochrony ciepła. W budowlach sakralnych funkcję przedsionka pełni kruchta, w bazylikach wczesnochrześcijańskich narteks.

Przęsło - jest pojęciem w architekturze i budownictwie o kilku zastosowaniach:
- konstrukcyjny element łączący dwie podpory (słupy, filary) - przęsło mostu, wiaduktu,
- część sklepienia lub stropu,
- element podziału pionowego ściany uzyskany przez rytmiczne ustawienie okien, pilastrów, kolumn itp.,
- w ogrodzeniach - powtarzalny, najczęściej przygotowany w wytwórni, segment mocowany do słupków.

Pułap - deski przybite do belek stropowych w stropach drewnianych.
Ślepy pułap - warstwa desek wewnątrz konstrukcji stropu mocowana do belek stropowych za pomocą listew przybitych do bocznej powierzchni belek. Na tej warstwie układana była polepa, której zadaniem było wygłuszenie stropu i jego izolacja termiczna.
Źródło: Wikipedia
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe.

Copyright©2000-2019 Projekty domów